Territori i millora urbana

La gestió del territori és la principal competència de les administracions locals. Una gestió ben planificada, rigorosa i professional són garanties d’èxit. PortaCabot us ofereix l’experiència professional del seus consultors en la matèria.

Reforma de barris

El barri és l’espai proper de les relacions ciutadanes, el nostre entorn de socialització més immediat. Molts d’ells s’han anat degradant amb el pas dels anys, i necessiten d’una reforma integral. PortaCabot porta a terme els projectes de rehabilitació integral amb una metodologia pròpia i una visió estratègica úniques fruit de l’experiència dels seus professionals.

Plans estratègics de ciutat

Quina ciutat o municipi volem per als propers 20 anys? Quins són els seus potencials i febleses actuals que determinaran les capacitats futures? Quina és la voluntat de la ciutadania a l’hora de decidir el seu futur com a comunitat?

L’estratègia de desenvolupament del municipi en tots els seus àmbits (territori, desenvolupament econòmic, societat, cultura, …) dóna respostes a llarg termini per saber d’on venim, i cap on volem anar. Una correcta diagnosi de l’estat actual, i la participació activa de la ciutadania, són aspectes claus per no errar en l’estratègia a seguir.

Habitatge

L’habitatge és el principal repte social i territorial dels ens locals a curt i mitjà termini. Mitjançant els plans locals d’habitatge, programes d’actuació d’habitatge, i altres eines de planificació, els ens locals poden diagnosticar la situació al seu àmbit territorial i desenvolupar les polítiques més adients d’acord amb els objectius fixats.

Plans d’habitatge 2021

PortaCabot ha iniciat la redacció de nous plans d’habitatge aquest 2021. La Diputació de Barcelona va encarregar a l’empresa la redacció del Pla Local d’Habitatge

PortaCabot compleix 10 anys

Quan PortaCabot es va constituir el 2007, l’objectiu era prestar serveis a l’Administració Pública aportant valor afegit als projectes i serveis, fruit de l’experiència i